Skauti a skautky (12-17 LET)

Skauti a skautky žijí ve družině, která je složená z 5–8 členů ve věku 12–17 let, vedené nejzkušenějším z nich. Tvoří skautskou „rodinu“, která společně bydlí v jednom stanu, sama si vaří, společně se modlí, prožívá všechny skautské aktivity.
Družina pracuje na principu odpovědnosti starších za mladší: starší členové učí mladší skautským zásadám i praktickým dovednostem. Několik družin pak tvoří oddíl.

Čtyři skauti na kládě v lese
Obrázek znázorňující stezku skautky

Skautský zákon a principy

Skauti

 1. Na čest skauta je vždycky spolehnutí.
 2. Skaut je věrný své vlasti, rodičům, svým vedoucím
  a všem, kdo jsou mu svěřeni.
 3. Skaut pomáhá svým bližním
  a doprovází je na cestě k Bohu.
 4. Skaut je přítelem všech lidí a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý a rytířský.
 6. Skaut vidí v přírodě Boží dílo:
  má rád rostliny a zvířata.
 7. Skaut poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
 8. Skaut se dovede ovládat:
  usmívá se a zpívá si v těžkostech.
 9. Skaut je skromný a hospodárný,
  zachází svědomitě i s věcmi druhých.
 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

 1. Povinnosti skauta začínají doma.
 2. Skaut je věrný své vlasti a zasazuje se o svornou
  a bratrskou Evropu.
 3. Jako syn církve je skaut hrdý na svou víru.
  Pracuje pro příchod Kristova království ve svém
  vlastním životě a ve světě, který jej obklopuje.

Skautky

 1. Na čest skautky je vždycky spolehnutí.
 2. Skautka je věrná své vlasti, rodičům, svým vedoucím a
  všem, kdo jsou jí svěřeni.
 3. Skautka pomáhá svým bližním
  a doprovází je na cestě k Bohu.
 4. Skautka je přítelkyní všech lidí a sestrou každé skautky.
 5. Skautka je zdvořilá a ušlechtilá.
 6. Skautka vidí v přírodě Boží dílo:
  má ráda rostliny a zvířata.
 7. Skautka poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
 8. Skautka se dovede ovládat:
  usmívá se a zpívá si v těžkostech.
 9. Skautka je prostá a hospodárná,
  zachází svědomitě i s věcmi druhých.
 10. Skautka je čistá v myšlení, slovech i skutcích.


 1. Povinnosti skautky začínají doma.
 2. Skautka je věrná své vlasti a zasazuje se o svornou
  a bratrskou Evropu.
 3. Jako dcera církve je skautka hrdá na svou víru.
  Pracuje pro příchod Kristova království ve svém
  vlastním životě a ve světě, který ji obklopuje.
Skautský slib

Skautský slib

Slibuji na svou čest,
že s pomocí Boží budu ze všech svých sil
sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě,
stále pomáhat svým bližním
a dodržovat skautský zákon.

Skautské heslo

Semper Parati!
(latinsky – Vždy připraven!)

Dva skautské šátky visící na zábradlí u jezera

Skautský pozdrav

Skauti si při vzájemném setkání podávají levou ruku a zdraví se skautským pozdravem. Tento zvyk zavedl B-P již v počátcích skautingu jako symbol bratrství: podáváme si levou ruku, protože je blíž srdci.

Zdraví se pozvednutím pravé ruky do výšky ramen, palec přitom překrývá malíček a ostatní tři prsty jsou vzpřímené a semknuté. Tři vzpřímené prsty připomínají tři skautské ctnosti: upřímnost, oddanost a čistotu. Palec kryjící malíček zase připomíná zásadu, že „silnější chrání slabšího“. Skautským pozdravem mohou zdravit pouze skauti, kteří složili skautský slib.

Dvě skautky zdravící skautským pozdravem
Mše skautek v lese

Modlitba skautů

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží,
nauč mě sloužit Ti tak, jak tys toho hoden.
Nauč mě dávat a nepočítat,
bojovat a nebrat ohled na rány,
pracovat a nehledat odpočinku,
obětovat se a nehledat za to odměnu
kromě vědomí, že jsem splnil Tvou nejsvětější vůli.
Amen.

(podle sv. Ignáce)

Totem a družinová vlajka

Každá družina si vybírá svůj totem – nějaké zvíře, podle něhož se jmenuje. Název družiny se používá vždy v jednotném čísle, protože družina má být jako zvíře: rádce je hlava a ostatní členové tlapy. Každý člen je jiný a má jiné schopnosti, ale každý je potřebný, aby družina nekulhala. Družina by měla dobře znát zvíře, které si vybrala, aby mohla rozvíjet jeho dobré vlastnosti. Jako družinové totemy by se měla vybírat zvířata žijící u nás.

Vlajka je symbolem jednoty družiny – a to nejen současných členů, ale i těch, kteří družinu tvořili dříve a kteří ji budou vytvářet později. Skauti přicházejí a odcházejí, ale družina zůstává. Vlajka je jako štafetový kolík, který předává odcházející rádce novému. Vlajka nesmí chybět na žádné akci družiny. Nosí ji a pečuje o ni rádce, protože on je hlavou družiny.

Skautky ukazují družinovou vlajku
Přejít nahoru