Poznej nás

Proč to děláme

FSE věří, že každý člověk byl stvořen Bohem a že má své vlastní a jedinečné poslání. Cílem skautské metody je pomoci mu toto poslání najít a rozvinout.

Baden-Powellova metoda spočívá v tom, že ve skautské družině nevychovávají mladé skauty dospělí, ale jejich starší kamarádi. Ne poučováním, ale příkladem.

Jedním z cílů zakladatelů Federace skautů Evropy bylo vytvářet bratrské vztahy mezi evropskými národy, objevit to, co nás spojuje.
Členové FSE pocházejí z různého kulturního prostředí a mluví jinými jazyky, ale nosí stejný kroj, skládají stejný skautský slib, žijí podle stejných zásad a ve stejném duchu.

5 cílů skautingu

Odborka zdravotníka

Zdraví

Zdraví duše i těla je předpokladem skautské výchovy. Rozvoj fyzické zdatnosti životem v přírodě, péče o osobní hygienu, ale i o zdravé a přátelské vztahy je proto důležitou součástí skautingu.

Odborka

Charakter

Žijeme ve víru změn. Skauting pomáhá se nebát, držet směr, vede k samostatnosti a odpovědnosti. Učí pracovat nad sebou samým skrze hry a dobrodružství, ale také zodpovědností za sebe i druhé.

Odborka stavitele

Praxe

Skauting není teoretický systém, ale život v přírodě. Přináší velké ideály, které uskutečňuje praktickou činností. Snaží se rozvíjet smysl pro skutečnost a konkrétno; používá k tomu jednoduché prostředky. Skauti se učí hospodárnosti a schopnosti postarat se o sebe sama.

Odborka

Služba

Skauting učí mladého člověka, že není na světě sám. Vede jej k úctě a pozornosti vůči ostatním lidem. Ta se projevuje zcela konkrétně, a to službou druhým: od každodenního dobrého skutku po věrnost přijatým závazkům.

Odborka liturga

Bůh

K Bohu jako cíli našeho života směřuje i celá skautská výchova, teprve v Něm dosahuje svého nejhlubšího smyslu.

Skautský zákon a principy

Barety vyhozené do vzduchu na závěr FSE festu

Skauti

 1. Na čest skauta je vždycky spolehnutí.
 2. Skaut je věrný své vlasti, rodičům, svým vedoucím
  a všem, kdo jsou mu svěřeni.
 3. Skaut pomáhá svým bližním
  a doprovází je na cestě k Bohu.
 4. Skaut je přítelem všech lidí a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý a rytířský.
 6. Skaut vidí v přírodě Boží dílo:
  má rád rostliny a zvířata.
 7. Skaut poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
 8. Skaut se dovede ovládat:
  usmívá se a zpívá si v těžkostech.
 9. Skaut je skromný a hospodárný,
  zachází svědomitě i s věcmi druhých.
 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

 1. Povinnosti skauta začínají doma.
 2. Skaut je věrný své vlasti a zasazuje se o svornou
  a bratrskou Evropu.
 3. Jako syn církve je skaut hrdý na svou víru.
  Pracuje pro příchod Kristova království ve svém
  vlastním životě a ve světě, který jej obklopuje.

Skautky

 1. Na čest skautky je vždycky spolehnutí.
 2. Skautka je věrná své vlasti, rodičům, svým vedoucím a
  všem, kdo jsou jí svěřeni.
 3. Skautka pomáhá svým bližním
  a doprovází je na cestě k Bohu.
 4. Skautka je přítelkyní všech lidí a sestrou každé skautky.
 5. Skautka je zdvořilá a ušlechtilá.
 6. Skautka vidí v přírodě Boží dílo:
  má ráda rostliny a zvířata.
 7. Skautka poslouchá dobrovolně a nedělá nic napůl.
 8. Skautka se dovede ovládat:
  usmívá se a zpívá si v těžkostech.
 9. Skautka je prostá a hospodárná,
  zachází svědomitě i s věcmi druhých.
 10. Skautka je čistá v myšlení, slovech i skutcích.


 1. Povinnosti skautky začínají doma.
 2. Skautka je věrná své vlasti a zasazuje se o svornou
  a bratrskou Evropu.
 3. Jako dcera církve je skautka hrdá na svou víru.
  Pracuje pro příchod Kristova království ve svém
  vlastním životě a ve světě, který ji obklopuje.

Skautský slib

Slibuji na svou čest, že s pomocí Boží budu ze všech svých sil sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě, stále pomáhat svým bližním a dodržovat skautský zákon.

Skautské heslo

Semper Parati!

(latinsky – Vždy připraven!)

Skautský pozdrav

Skauti si při vzájemném setkání podávají levou ruku a zdraví se skautským pozdravem. Tento zvyk zavedl B-P již v počátcích skautingu jako symbol bratrství: podáváme si levou ruku, protože je blíž srdci. Zdraví se pozvednutím pravé ruky do výšky ramen, palec přitom překrývá malíček a ostatní tři prsty jsou vzpřímené a semknuté. Tři vzpřímené prsty připomínají tři skautské ctnosti: upřímnost, oddanost a čistotu. Palec kryjící malíček zase připomíná zásadu, že „silnější chrání slabšího“. Skautským pozdravem mohou zdravit pouze skauti, kteří složili skautský slib. Bývalá vlčata zdraví až do skautského slibu vlčáckým pozdravem. Ostatní nováčci podávají levici, ale nezdraví

Dvě skautky zdravící skautským pozdravem

Skautský kroj

Skautský kroj je vnějším znamením našeho ideálu. Ukazuje všem lidem a současně připomíná nám samotným, že jsme skauty Evropy a že chceme žít podle skautského zákona a principů.

Skautský kroj nás spojuje. Ukazuje, že tvoříme jedno velké společenství: všichni v celé Evropě nosíme stejný kroj a žijeme podle stejného zákona.

Skautský kroj ukazuje navenek etapy osobního rozvoje skauta, dovednosti, které získal a službu, jakou plní.

Vlčátský kroj
Obrázek popisující skautský kroj
Kroj starší skautky
Roverský kroj

Kříž FSE

Znakem FSE je červený maltézský kříž se žlutozlatou lilií. Kříž nám připomíná Krista, který je pro nás cesta, pravda a život (Jan 14,6). Osm ramen kříže připomíná osmero blahoslavenství z horského kázání (Mt 5,3–12). Lilii zvolil B-P jako znak všech skautů celého světa. Na starých mapách se jí značil sever. Lilie je tedy střelkou kompasu: ukazuje nám směr, který nesmíme ztratit. V heraldice je lilie symbolem čistoty, jedné ze tří skautských ctností.

Standarta FSE

Standarta FSE nám připomíná našeho Spasitele, který nás převedl ze stínu smrti do světla života věčného. Proto je nejvýznamnějším symbolem cti celé federace. Na stejnou standartu skládají svůj slib skauti a skautky z celé Evropy, standarta nemůže chybět na Čestném soudu, mši svaté, putování…

Standarta u řeky v zimě
Otevřená Bible na kolenou

Modlitba FSE

Pane, učiň nás nástroji svého pokoje.
Nauč nás odpovídat na nenávist láskou,
na neshody jednotou, na chyby pravdou,
na nesoulad světlem Tvého království.
Učiň, ať jsou naše srdce upřímná a otevřená,
abychom poznávali Tebe v tváři každého skauta,
kterého potkáme na cestách Evropy i světa.
Amen.

(podle sv. Františka)

Hymna skautů Evropy v České republice

Hymna skautů Evropy v České republice
Přejít nahoru