Roveři a starší skautky (17+ LET)

Roveři a starší skautky se podílejí na vedení a výchově vlčat a skautů. Zároveň se ale sdružují v klanech či ohních, kde mohou sdílet svoje zkušenosti, úvahy, cíle, nejistoty a v neposlední řadě víru.

Společná fotka roverů a starších skautek
Obrázek znázorňující stezku starší skautky
Nový zákon na dřevěném "stolku" a hořící svíčky v pozadí

Na žluté stezce starší skautka rozlišuje, zda se chce vydat náročnou cestou skautské formace, učí se pravidelné „hodině Světla“ (rozjímání nad Božím Slovem), hledá duchovního vůdce a skautskou kmotru, promýšlí své budoucí dílo a rovněž poznává různé druhy skautské služby. Důležitá je také účast na životě Ohně. Cesta po žluté stezce je zakončena žádostí o žlutou stužku, kterou skautka nosí na svém kroji jako symbol cesty, kterou již ušla, a také jako připomínku toho, že již vstoupila na stezku další.

Skautská formace má tři roviny: duchovní, skautskou a ženskou. S duchovní formací skautce pomáhá duchovní vůdce. Se skautskou pak skautská kmotra, která sama již skautskou formací prošla, se pak stará o lidské dozrávání a přijetí sebe sama. Všechny tři části formace mají postupně vést také k tomu, že skautka rozliší své budoucí životní povolání.

Na zelené stezce má skautka v sobě v první řadě nechat s nadějí růst a rozvíjet vše to, co si již osvojila na stezce žluté. Starší skautce tedy stojí po boku v tuto dobu tři průvodci a postupně zraje ve svém křesťanství, skautství i ženství. Podstatnou součástí zelené stezky je i takzvané „dílo“. Skautka si vybere určitou techniku (výtvarnou, hudební, divadelní…), ve které se chce zdokonalit a jejímž prostřednictvím vytvoří něco krásného. Toto dílo může a nemusí být zároveň přímo prospěšné organizaci. Nedílnou součástí formace na této úrovni je rovněž služba, ať již v rámci skautingu, nebo mimo něj.

Po obdržení zelené stužky vstupuje skautka na stezku červenou, kde dochází znovu ke skautskému, duchovnímu i lidskému zrání, tentokrát s důrazem na lásku. Úkolem na červené stezce je rozlišit symbol a motto, které budou skautku provázet po celý další život.

Na konci červené stezky tedy probíhá obřad Fiat – závazek starší skautky. Jde o celoživotní závazek sloužit Kristu, církvi a bližním. „Fiat“ je zároveň slovem, které řekla Maria Andělovi jako své „ano“ Božímu spasitelnému plánu a své úloze v něm.

Modlitba starších skautek

Kriste, můj Pane a můj milovaný,
rozjasni nade mnou svou tvář.
Přitáhni mě krásou své cesty,
ať jdu bez ustání vedle tebe.

Nemám nic, co bych od Tebe nedostala.
Tady je můj stan, aby sis odpočinul,
tady můj oheň, aby ses zahřál,
v batohu chleba, o který se podělíme.

Vezmi si i moje srdce, tady je,
učiň je prostým, aby žilo v tvé blízkosti,
pokorným, aby hlásalo tvé království,
věrným ve službě lidem.

Přišel jsi na zem rozdělat oheň,
jeho jazyky si volíš za své služebníky.
Dej, ať spěchám přinést svým blízkým
plamen hořící tvou milostí.

Amen.

Starší skautka dostává požehnání od kněze
Obrázek znázorňující roverskou stezku
Rover klečící před oltářem

Modlitba roverů

Pane Ježíši Kriste,
jenž ses pro nás učinil živou Cestou:
Osvěcuj nás světlem z nebes
a připoj se k nám na naší cestě životem,
jako ses připojil k učedníkům, putujícím do Emaus.
Dej nám moc Svatého Ducha,
abychom nalezli cestu tvé svaté služby
a posilněni Eucharistií, pravým chlebem poutníků,
překonávali únavu a protivenství
a radostně putovali cestou,
která vede přímo do domu Otce.
Amen.

(P. Paul Doncoeur SJ)
Přejít nahoru